Sezonskim radnicima neoporeziv smještaj i hrana

Sezonskim radnicima neoporeziv smještaj i hrana S obzirom na nadolazeću turističku sezonu koja bi prema svim pokazateljima trebala biti rekordna kao i svaka...

18.05.2018 Opširnije

Službeni put - troškovi, dnevnice

OBRAČUN TROŠKOVA NASTALIH NA SLUŽBENOM PUTU U INOZEMSTVU Prema Zakonu o porezu na dohodak, Članak 9, st. 1. t. 9, (Nar. nov., br. 115/16.) propisano je da se...

14.05.2018 Opširnije

Računovodstvene i porezne novosti

Početkom 2016. godine na snagu su stupili izmijenjeni Zakon o porezu na dohodak i novi Zakon o računovodstvu.

Početkom godine Republika Hrvatska uvela je oporezivanje kapitalnih dobitaka porezom na dohodak po stopi od 12% uvećano za pripadajući prirez. Konkretno to znači da će građani Republike Hrvatske u slučaju kupnje i prodaje dionica na ostvarenu zaradu u istoj godini platiti porez na kapitalnu dobit po stopi od 12% uvećano za prirez. Zakonom je definirano oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih stjecanjem i otuđenjem financijskih instrumenata od 1. siječnja 2016 godine i otuđenih unutar tri godine od datuma kupnje. Sukladno zakonskim odredbama porez na kapitalnu dobit primjenjivat će se prilikom trgovine dionicama i obveznicama, certifikatima, strukturnim proizvodima, te ostalim vrijednosnim papirima. Nadalje Zakonodavac je propisao oporezivanja dobiti ostvarene od otuđenja udjela u kapitalu trgovačkih društava, udjela u investicijskim subjektima, instrumentima tržišta novca kao što su trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi, izvedenicama i sl. Zakon propisuje da se porez plaća na kapitalnu dobit na godišnjoj osnovi, a porezna osnovica će biti razlika između kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka. Porezni obveznici dužni su uplatiti predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini.

Novost je također da građani koji ostvaraju dohodak od nesamostalne djelatnosti, a koji računaju na povrat preplaćenog poreza neće više morati predavati Poreznu prijavu do kraja veljače tekuće godine za dohodak ostvaren u prethodnoj godini, već će to biti posao Ministarstvo financija, odnosno Porezne uprave. Određene kategorije poreznih obveznika kao što su osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, slobodna zanimanja, vlasnici obrta i ostali kojima se dohodak utvrđuje temeljem poslovnih knjiga i dalje sami podnose godišnju prijavu poreza na dohodak . Ukoliko porezni obveznik nema obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak a prema obračunu godišnjeg poreza proizlazi razlika za uplatu ili ukoliko Porezna uprava nema podatak o visini dohotka poreznoga obveznika tada ostaje obveza podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak. Porezna uprava dužna je utvrditi godišnji dohodak kao i razliku za uplatu ili povrat do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Porezna uprava je utvrdila žalbeni rok od 30 dana, te je u suprotnom porezni obveznik dužan platiti razliku do 31. Srpnja tekuće godine.

Početkom 2016 godine stupio je na snagu izmijenjeni Zakon o računovodstvu o kojem se vodila dosta duga rasprava te se na koncu odustalo odnosno odlučilo odgoditi primjeni određenih njegovih dijelova koji su vezani uz obvezujući novi kontni plan, te potrebu za licenciranjem računovođa.

Izmijenjeni Zakon o računovodstvu uvodi novu kategoriju poduzetnika pa će tako osim malih, srednjih i velikih poduzetnika na tržištu biti definirani i mikro poduzetnici. Navedenom odredbom određene su granice veličine poduzetnika kako slijedi:
Kao i do sada izmijenjeni Zakon razvrstava poduzetnike na temelju iznosa ukupne aktive, prihoda i prosječnog broja radnika ali uvodi novu definiciju mikro poduzetnika kao onih koji ne prelaze granične pokazatelje u dva od tri propisana uvjeta - ukupna aktiva do 2,6 milijuna kuna, prihod do 5,2 milijuna kuna i prosječno do 10 radnika tijekom poslovne godine.
Mali i srednji poduzetnici ne smiju prelaziti dva od tri uvjeta, mali - ukupna aktiva do 30 milijuna kuna, prihod do 60 milijuna kuna, prosječan broj radnika 50, a srednji - ukupna aktiva do 150 milijuna kuna, prihod do 300 milijuna kuna i prosječno 250 radnika.
Kao i do sada poduzetnici koji prelaze najmanje dva od tri uvjeta propisana za srednje poduzetnike spadaju u velike poduzetnike.
Izmijenjenim Zakonom o računovodstvu propisani je i jedinstveni kontni plan čije je stupanje na snagu zbog prilagodbe informatičkog sustava odgođeno do 1. siječnja 2017 godine.
Zakon o računovodstvu je nadalje propisao godišnje financijske izvještaje te potrebu njihove revizije, definirao knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, te njihovo sastavljanje i čuvanje.

Novost u Zakonu je i odredba tj. potreba za licenciranjem računovođa koja stupa na snagu 01. Siječnja 2018 godine. Ako poduzetnik povjeri obavljanje računovodstvenih poslova i funkcije računovodstva drugim pravnim ili fizičkim osobama one moraju biti licencirane za obavljanje tih poslova na temelju posebnog zakona. Navedeno će svakako uvesti dodatnu kontrolu i reguliranost djelatnosti računovodstva ali će isto tako prouzrokovati dodatni trošak za poduzetnike.

Jeste li znali?
U Republici Hrvatskoj se na naslijeđenu i darovanu gotovinu, novčane tražbine, imovinska prava i vrijednosne papire plaća porez na nasljedstvo i darove, a obveznik tog poreza je pravna i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj naslijedi, ili primi na dar, ili stekne po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove. Oslobođeni od plaćanja istog poreza su bračni drug, krvni srodnici u ravnoj liniji, te posvojenici i posvojitelji umrle osobe ili darovatelja. Nasljednici i daroprimatelji dužni su u roku 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, ili odluke tijela državne uprave, ili sudske odluke, ili od dana sklapanja ugovora o darovanju, ili primitka dara, nadležnom poreznom tijelu prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu (pravne osobe) dostaviti pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, odnosno odluku tijela državne uprave ili suda, ili ugovor o darovanju, ili samo prijavu, ako ugovor o darovanju nije zaključen u pisanom obliku. Osnovica za obračun poreza na nasljedstvo i darove je svota gotova novca i tržišna vrijednost financijske i druge imovine. Porez se plaća po stopi od 0% do 5% te je visina istoga u nadležnosti Županije.
 

Povratak na novosti

Newsletter

Prijavite se za naš newsletter i budite u toku s najnovijim vijestima iz područja računovodstva, revizije, poreza i financija.

Kontakt