Promjene u pravilniku o porezu na dohodak

U rujnu 2019. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 80/19) po pitanju kojeg vam donosimo pregled...

10.09.2019 Opširnije

Registar stvarnih vlasnika

U svibnju i lipnju 2019. godine,  nastupile su zakonske promjene tj. na snagu je stupio novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 45/19). Također je od...

16.07.2019 Opširnije

Promjene u pravilniku o porezu na dohodak

U rujnu 2019. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 80/19) po pitanju kojeg vam donosimo pregled najznačajnijih promjena:

Porez na dohodak se ne plaća na:

1)     paušalne naknade za prehranu radnika - do 5.000,00 kn godišnje

 • neoporezivo se može isplatiti u bilo koje vrijeme i bilo kojem iznosu do 5.000,00 kn godišnje na račun radniku
 • poslodavac u 2019. godini može radniku isplatiti  novčanu paušalnu naknadu za troškove prehrane na račun u punom iznosu do 5.000,00 kn
 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu

2)   troškovi prehrane radnika za vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje

 • računi o obavljenim uslugama prehrane moraju glasiti na poslodavca i biti  podmireni bezgotovinskim putem
 • troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca
 • trošak prehrane kao kontinuirana usluga za radnike tijekom radnih dana
 • može se ostvariti u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama
 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario podmirenje troškova i u kojem iznosu

3)   troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije – do iznosa stvarnog izdatka

Naknada troškova smještaja može se ostvariti na tri načina:

 1. kada poslodavac ugovori smještaj s pružateljem usluga smještaja te podmiruje troškove bezgotovinskim putem:
  • troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavca
  • poslodavac u 2019. godini može radniku platiti troškove smještaja za razdoblje smještaja od 1. rujna 2019. u visini stvarnih izdataka
 1. kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj, poslodavac mora isplatiti naknadu troškova smještaja na račun radnika:
 • poslodavac donosi odluke o isplati naknade
 • poslodavac je dužan u svojoj poslovnoj dokumentaciji zadržati kopije vjerodostojne dokumentacije (ugovor o najmu ili račun)
 • ugovor o najmu ili račun mora glasiti na radnika. Ako ugovor o najmu glasi na više osoba, neoporezivim primitkom tog radnika smatrat će se samo onaj dio troška smještaja koji se može pripisati tom radniku
 • trošak smještaja ne uključuje stavke koje se uobičajeno ne pripisuju tim troškovima (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično)
 • priznaje se samo za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca
 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu
 1. Ako je smještaj organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju

4)   troškovi redovne skrbi djece radnika koja su predškolske dobi, do stvarnog iznosa

 • vjerodostojna dokumentacija: odluka poslodavca o isplati naknade, uplatnica i/ili ugovor (može glasiti na dijete)
 • radnik je dužan poslodavcu dati izjave:
  • da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu, a ako koristi tko ju koristi i u kojem iznosu troška,
  • je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu
  • u slučaju promjena troška redovne skrbi djece ili ako više ne nastaje trošak po ovoj naknadi
 • naknada se mora uplatiti na račun radnika
 • troškom redovne skrbi ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju
 • u 2019. godini troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja moguće je radniku isplatiti za razdoblje 2019. do visine stvarnih izdataka

5)   troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga za odmor radnika prema propisu ministarstva turizma, do 2.500,00 kn godišnje

 • primjenjuje se od stupanja na snagu posebnih propisa Ministarstva turizma
 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu

Napominjemo da je za sve gore navedene isplate iste potrebne iskazati u predviđenom polju na Obrascu JOPPD.

Od 1. rujna 2019 godine povećava se iznos dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu na 200,00 kn (puni iznos dnevnice), odnosno 100,00 kn za putovanja koja traju duže od 8 a manje od 12 sati

Povratak na novosti

Newsletter

Prijavite se za naš newsletter i budite u toku s najnovijim vijestima iz područja računovodstva, revizije, poreza i financija.

Kontakt